Záručný servis šijacích strojov TEXI

Záručný servis šijacích strojov TEXI

Záruka šijacích strojov Texi

Počas záručnej doby sa zaručuje efektívna prevádzka výrobku v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami uvedenými v návode na obsluhu. Záručný servis je bezplatný za predpokladu, že sa na poruchu vzťahuje rozsah záruky. Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený. Je potrebné zaistiť a skontrolovať, aby údaje uvedené v záručnom liste boli v súlade s údajmi uvedenými na výrobku.

Záručné podmienky

1. Záruka sa uplatňuje potom, čo zákazník predloží autorizovanému servisu:
- čitateľne a správne vyplnený „Záručný list“
- platný doklad o kúpe
- vadný výrobok - kompletný
Autorizovaný servis odmietne vykonať opravu v prípade, že sa v záručnom liste objavia prípadne zmeny a vady, alebo nezrovnalosti údajov obsiahnutých v dokumentoch a výrobku. Záručná oprava bude taktiež odmietnutá, ak do výrobku zasiahne neautorizovaná osoba.

2. Záručná doba šijacích strojov Texi je 36 mesiacov (3 roky) od dátumu zakúpenia výrobku.
Záručná doba sa vzťahuje na koncového zákazníka (spotrebiteľa). Ak je stroj kupovaný na firmu (na IČO) platí zárkuka 1 rok (podľa obchodného zákonníka) od dátumu kúpenia stroja.

3. Záruka se poskytuje bezplatne na náhradné diely a prácu od dátumu predaja v záručnej dobe (s výnimkou dielov uvedených v bode 5).

4. Zákazník má právo na výmenu výrobku za nový, pokiaľ autorizované servisné oddelenie písomne zistí, že odstránenie závažnej závady nie je možné.

5. Záruka se nevzťahuje na škody spôsobené vonkajšími vplyvmi, ako sú: mechanické poškodenie, znečistenie, zaplavenie kvapalinou, atmosférické javy, nesprávne napájacie napätie, nesprávne použitie a použitie v rozpore s jeho určením. Rozsah záruky sa tiež nevzťahuje na činnosti vyplývajúce z bežnej prevádzky, ako je pripojenie stroja, nastavenie napätia, zoradenie stroja vplyvom nesprávneho používania, alebo nastavenie stroja na rôzne materiály, výmenu dielov s určitou životnosťou (poistky, žiarovky, remene, ihly, chapače, nože, uhlíky v motore, podávacie zúbky, pedále, atd.).
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku prirodzeného, čiastočného, alebo úplného opotrebenia v súlade s vlastnosťami, alebo zamýšľaným použitím zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené diely (obal stroja, cievkové púzdra, chapače, stehové platničky, pedále, atd.). Činnosti, ktoré nepodliehajú záruke, je možné vykonávať na náklady zákazníka.

6. Dovozca do ČR a SR - ručiteľ, nezodpovedá za záručný servis, pokiaľ je činnosť servisnej siete narušená udalosťami vyššej moci, ako sú vojny, občianske nepokoje, obmedzenie dovozu, prírodné katastrofy, atd.

7. V prípade zasielania stroja prepravnou spoločnosťou, musí byť stroj zabalený v pôvodnom obale - kartónová krabica a ochranné polystyrény. Autorizovaný servis nezodpovedá za škody vzniknuté pri preprave, spôsobené nesprávnou ochranou zariadenia. Pokiaľ autorizovaný servis zistí, že sa na vadu nevzťahuje záruka, môže byť kupujúcemu účtovaný poplatok za službu v súlade s cenníkom ručiteľa.

Záruka na predávaný výrobok nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho z nesúladu výrobku so zmluvou.