Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré nahrádzajú zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom e-shopu www.uniaspecial.sk je spoločnosť UNIA SPECIAL s.r.o. so sídlom Nám. Ľ. Štúra 9, 974 05 Banská Bystrica, IČO 31587437, DIČ 2020457285, IČ DPH SK2020457285, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro vložka č. 1266/S.

 

Zoznam spracovávaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracovávame:

 • Fakturačné údaje:
  meno a priezvisko kupujúceho, adresa – fyzické osoby
  názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, resp. IČ DPH – právnické osoby
 • Doručovacie údaje: meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktná osoba (u právnických osôb)
 • Údaje o objednávkach: zakúpený tovar, údaje o spôsobe a sume platby, údaje o doručení tovaru
 

UNIA SPECIAL sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Používanie cookies

Jednotlivé stránky e-shopu spoločnosti UNIA SPECIAL používajú „cookies“ a podobné technológie na zlepšovanie našich online služieb. Štatistické údaje o návštevnosti našej stránky a o správaní návštevníkov stránky sú potom ďalej vyhodnocované službami ako Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords od spoločnosti Google Inc. Údaje, ktoré sú získavané prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe, tzv. pseudonymizácia. Bližšie informácie o podmienkach používania cookies nájdete tu.

 

Účel spracovávania osobných údajov

Kupujúci (dotknutá osoba) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (prevádzkovateľovi) dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim. Osobné údaje kupujúcich (dotknutých osôb) sú spracovávané na nasledovné účely:

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Potvrdenie objednávky, kontaktovanie zákazníka v súvislosti s overením objednávky, upresnenie spôsobu platby a doručenia, resp. prevzatia objednaného tovaru, riešenie prípadných reklamácii (v zmysle občianskeho zákonníka)
 1. Zákonné povinnosti
 • Vystavenie daňového dokladu, vedenie skladového hospodárstva, spracovanie účtovníctva (právnym základom sú zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).
 1. Doručenie objednaného tovaru
 • Doručovanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty (v zmysle zákona o poštových službách), doručovanie tovaru prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Service, identifikácia príjemcu pri doručení tovaru
 1. Technická správa webovej stránky
 • Správa objednávok v e-shope spoločnosti UNIA SPECIAL, informovanie kupujúceho o stave objednávok, správa účtov zákazníkov
 

UNIA SPECIAL prehlasuje, že v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na vyššie uvedené účely.

 

Príjemcovia osobných údajov

Dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosť UNIA SPECIAL môže poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov sprostredkovateľom, s ktorými má uzatvorený zmluvný vzťah. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb na vymedzené účely sú:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 • Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
 • WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, IČO: 36046884
 • Ing.Oravcová Ivica, s.r.o., Tulská 24, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44497172 (za účelom ekonomických služieb)
 

Kupujúci berie na vedomie, že nevyhnutné minimum jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky je poskytovaných spoločnosti Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. Rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a kupujúci je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.

Spoločnosť UNIA SPECIAL ručí za to, že osobné údaje kupujúcich nebudú poskytované iným tretím osobám.

 

Tretie krajiny

Spoločnosť UNIA SPECIAL neposkytuje žiadne údaje do tretích krajín.

 

Spôsob udelenia súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ako je posielanie noviniek, zliav a akcií spoločnosti UNIA SPECIAL, e-mailom, je potrebné potvrdiť metódou double opt-in, čo znamená jednak zaškrtnutím políčka potvrdzujúcim súhlas s ich zasielaním a následným potvrdením súhlasu kliknutím na odkaz po obdržaní e-mailu. Až po tom, čo kliknutím v informačnom e-maili zasielanie potvrdíte, môžeme na uvedený e-mail posielať informácie o novinkách, zľavách a akciách. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, e-mailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného e-mailu.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov detí do 16 rokov

E-shop prevádzkovateľa je určený pre dospelé osoby. Každý kupujúci pri spracovaní objednávky prehlasuje, že ak má menej ako 16 rokov, tak požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne, e-mailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného e-mailu.

 

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú písomne alebo e-mailom na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Spôsob spracovania osobných údajov a ich zabezpečenie

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané elektronicky aj manuálne. Na zamedzenie neoprávneného prístupu k osobným údajom dotknutých osôb a ich zneužitiu sú zavedené primerané opatrenia technického aj organizačného charakteru.

Všetky elektronické údaje sú uchovávané na serveroch v Európskej únii a zabezpečené dostupnými ochrannými prostriedkami, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia. Stránky spoločnosti UNIA SPECIAL sú zabezpečené protokolom s využitím certifikátu SSL, takže celá komunikácia medzi webom a návštevníkom je šifrovaná (https).

Manuálne spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb je zabezpečené poučenými osobami, ktoré sú zamestnancami a sprostredkovateľmi spoločnosti UNIA SPECIAL v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov počas doby vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi, maximálne však na 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, kedy došlo k vystaveniu daňového dokladu o kúpe tovaru dotknutou osobou (v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach). Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 

Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Obmedzenie alebo porušenie svojich práv ohľadom ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.