Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky sú zmluvnými ustanoveniami, ktoré upravujú a vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je UNIA SPECIAL s.r.o. so sídlom Nám. Ľ. Štúra 9, 974 05 Banská Bystrica, IČO 31587437, DIČ 2020457285, IČ DPH SK2020457285, zapísanej v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro vložka č. 1266/S, ďalej len „predávajúci“ a kupujúcim, ďalej len „kupujúci“, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho www.uniaspecial.sk.

Poštová adresa:
UNIA SPECIAL s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 9, 974 05 Banská Bystrica

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax. č.: 048/4124 693

Právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami prevádzkovateľa UNIA SPECIAL s.r.o., sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, resp. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení v závislosti od toho, či je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba.

Ak kupujúci uviedol v objednávke údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), takýto kupujúci nie je z hľadiska vyššie uvedených zákonov spotrebiteľom a takýto vzťah sa potom neriadi zákonom na ochranu spotrebiteľa ani občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, je odoslaná objednávka kupujúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (doručenia overenia objednávky - záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu) sa stáva kúpna zmluva uzatvorenou. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všetky prijaté objednávky považuje predávajúci za záväzné.

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar cenu.

Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu objednaný tovar podľa dodacích podmienok, pričom garantuje dodanie správneho tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, nedodanie tovaru kupujúcemu vinou doručovateľskej spoločnosti alebo uvedením nesprávnej adresy dodania tovaru kupujúcim.

 

2. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH a recyklačného poplatku.

Kupujúci si môže vyzdvihnúť objednaný tovar v sídle spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia kupujúcim. Náklady na doručenie objednaného tovaru sa prirátajú k celkovej výške objednávky podľa výberu spôsobu prepravy, spôsobu platby a celkovej sumy objednaného tovaru. Súčasťou dodávky je ako daňový doklad faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ má kupujúci tovar objednaný, platí cena, za ktorú tovar objednával bez ohľadu na zmeny – t.j. kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky.

 

3. Objednávka

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe platnej elektronickej objednávky a bližšej špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí – pre kupujúceho to znamená vyplnenie všetkých políčok v objednávkovom formulári označených predávajúcim ako povinné. V okamihu uskutočnenia nákupu kupujúci od predávajúceho obdrží e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky, ktorý bude obsahovať objednaný tovar spolu s kúpnou cenou nákupu. Táto cena je konečná a zahŕňa prípadné náklady spojené s doručením objednaného tovaru (poštovné, balné). Predávajúci sa zaväzuje vybaviť všetky platné objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom – e-mailom alebo telefonicky. K overeniu objednávky dochádza spravidla pri objednávke väčšieho rozsahu.

Poskytovanie osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, súvisiacich s odoslaním objednávky sa riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov GDPR. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

 

4. Dodacie podmienky

Dodacie doby pre jednotlivé tovary uvedené na internetovej stránke www.uniaspecial.sk sú len informatívne a nezaručujú okamžité dodanie tovaru. Dodacia doba bude potvrdená na základe žiadosti kupujúceho.

Po záväznom potvrdení objednávky pri osobnom odbere v sídle spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o. si kupujúci môže vyzdvihnúť objednaný tovar, ktorý má predávajúci na sklade, v pracovných dňoch medzi 8.00 hod. a 15.30 hod., ak nie je dohodnuté inak.

Po záväznom potvrdení objednávky pri doručení do miesta určenia kupujúcim sa bude predávajúci snažiť vyexpedovať tovar a teda zaslať objednaný tovar v čo najkratšom čase. Kupujúci bude informovaný o predpokladanom čase doručenia pri potvrdení objednávky. Priemerná doba doručenia je 2 - 10 pracovných dní. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, či už z dôvodu dočasného vypredania, resp. iných príčin a očakávaná doba doručenia tovaru bude dlhšia ako 10 dní, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je schopný dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a o tejto skutočnosti je povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón.

Objednaný tovar sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. (neplatí pri doručovaní šijacích strojov a tovaru veľkých rozmerov), alebo kuriérom prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service (UPS) a to v závislosti od spôsobu platby kúpnej ceny kupujúcim za objednaný tovar nasledovne:

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru – prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., alebo kuriérom prepravnej spoločnosti ako dobierku, čiže za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho fyzickom prevzatí.

Platba vopred – prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., alebo kuriérom prepravnej spoločnosti – výber doručenia závisí od rozhodnutia kupujúceho.

Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. O odoslaní tovaru a približnom termíne jeho doručenia je kupujúci oboznámený e-mailom a na želanie obdrží aj podacie číslo zásielky.

Pri doručení tovaru Slovenskou poštou je doba doručenia zásielky 2 - 4 pracovné dni (v závislosti od hmotnosti zásielky) odo dňa expedovania tovaru zo skladu. Ak pošta nezastihne adresáta na dodacej adrese, nechá v schránke oznámenie o uložení zásielky, pričom úložná doba je 18 dní.

Pri doručení tovaru kuriérom prepravnej spoločnosti je doba doručenia zásielky spravidla nasledujúci pracovný deň do 18.00 hod. (najneskôr však do 2 pracovných dní) po expedovaní tovaru zo skladu. V prípade, že kuriér nezastihne adresáta na uvedenej adrese, zanechá kuriér písomné oznámenie príjemcovi o vykonanom pokuse o doručenie zásielky, alebo ho môže kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle a vzájomne si dohodnú doručenie zásielky. Dodanie zásielky môže byť pozastavené, ak príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti prepravná spoločnosť informuje odosielateľa, a ak nebolo s ním dohodnuté inak, zásielka bude bez zbytočného odkladu vrátená odosielateľovi.

Za doručenie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, ktorá mu bola oznámená.

Kupujúcemu sa odporúča dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Predávajúci nezodpovedá za vady (poškodenie) spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka poškodená (viditeľné poškodenie krabice), je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej spoločnosti, ktorý zásielku doručil, alebo na pošte v závislosti od spôsobu doručenia zásielky.

 

5. Platobné podmienky

Kupujúci si môže vybrať úhradu kúpnej ceny tovaru z nasledovných spôsobov:

Hotovosť - peniaze za tovar zaplatí kupujúci pri prevzatí tovaru v sídle spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o. v Banskej Bystrici.

Dobierka - peniaze za tovar zaplatí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi alebo na pošte, prípadne kuriérovi prepravnej spoločnosti.

Bankový prevod - za tovar zaplatí kupujúci vopred na bankový účet predávajúceho č. účtu SK5902000000001229948312 vedený vo VÚB, a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné zadať číslo objednávky. Po obdržaní platby bude tovar nachádzajúci sa na sklade možné prevziať, resp. bude vyexpedovaný a zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávkovom formulári najneskôr nasledujúci pracovný deň.
Na požiadanie je možné vystaviť na objednaný tovar predfaktúru.

Platba platobnou kartou - za tovar zaplatí kupujúci platobnou kartou hneď po vytvorení objednávky. Po vytvorení objednávky bude zákazník presmerovaný na platobnú bránu eCart banky VUB. Platba za tovar z objednávky prebehne okamžite.

Formu platby za tovar si vyberie kupujúci počas kompletizovania objednávky.

O odoslaní informuje predávajúci kupujúceho e-mailom v okamihu odoslania zásielky a na želanie obdrží aj podacie číslo zásielky.

Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku, tak pri prevzatí tovaru na pošte, resp. poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti.

 

6. Stornovanie objednávok, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese uniaspecial@uniaspecial.sk, alebo telefonicky na tel. č. 048/4142900.

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, predávajúci poskytuje kupujúcemu lehotu na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a to do 14 dní bez udania dôvodu.  Kupujúcemu zaniká nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v prípade poškodenia, alebo rozbalenia originálneho CD, DVD (počítačového softvéru predávaného v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil).  Zákonom stanovená lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru v sídle spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o., na pošte alebo od kuriéra prepravnej spoločnosti. Kupujúci, ktorý je zároveň spotrebiteľom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práv kupujúceho súvisiacich s odstúpením od zmluvy, kupujúci berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy sa týka celej objednávky a teda všetkých tovarov obsiahnutých v objednávke. To znamená, že kupujúci musí vrátiť všetok tovar z danej objednávky a nie je možné odstúpenie od zmluvy iba pre jeden tovar z objednávky.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúcemu odporúča vrátiť tovar v originálnom nepoškodenom balení bez známok používania alebo opotrebovania (napr. šijací stroj ak nie je v pôvodnom balení, hrozí riziko poškodenia stroja pri preprave poštou, alebo kuriérom). Ak kupujúci vráti tovar v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu nárokovať dohodou alebo súdnou cestou. Vrátiť tovar môže kupujúci osobne v sídle spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o., kuriérom alebo poštou. Odporúča sa zásielku s tovarom poistiť. Predávajúci za prípadnú stratu zásielky nezodpovedá.

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zaplatenú sumu po vrátení objednaného tovaru do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy na účet kupujúceho. Kupujúci oznámi písomne, resp. e-mailom údaje o účte, ktoré sú potrebné k uskutočneniu prevodu peňazí. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu predtým, ako mu je vrátený tovar.

Ak tovar zaslaný kupujúcim nespĺňa podmienky pre vrátenie tovaru, bude tento zaslaný naspäť kupujúcemu. Náklady na prepravu vráteného tovaru bez udania dôvodu kupujúcim, poštou alebo kuriérom idú na ťarchu kupujúceho. Ak budú náklady na prepravu vráteného tovaru bez udania dôvodu kupujúcim na ťarchu predávajúceho, tento má právo zásielku neprevziať a tak sa zásielka vráti späť kupujúcemu.

Ak kupujúci uviedol v objednávke údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), takýto kupujúci nie je z hľadiska vyššie uvedených zákonov spotrebiteľom a takýto vzťah sa potom neriadi zákonom na ochranu spotrebiteľa ani občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom a teda nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je schopný dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a o tejto skutočnosti je povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón.

 

7. Záruky a reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, v súlade s platnými právnymi predpismi. Na vybraný tovar sa poskytuje záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov pri splnení určitých podmienok. Ak kupujúci uviedol v objednávke údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), takýto kupujúci nie je z hľadiska vyššie uvedených zákonov spotrebiteľom a neplatia pre neho vyššie uvedené práva na reklamáciu. Takýto vzťah sa potom neriadi zákonom na ochranu spotrebiteľa ani občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom a záručná doba je v takomto prípade 12 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka na tovar kupovaný v e-shope je rovnaká ako pri nákupe v bežnej predajni. Všetky reklamácie sa predávajúci zaväzuje vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie, resp. doručenia reklamovaného tovaru do sídla spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o.. Pokiaľ k vybaveniu reklamácie bude potrebné stanovisko dodávateľa, o čase, spôsobe a ďalšom postupe vybavenia reklamácie bude kupujúci ihneď informovaný.

Podmienky reklamácie, alebo čo musí obsahovať reklamácia.

  • Informovať predávajúceho, že chcete podať reklamáciu a to:

e-mailom na: uniaspecial@uniaspecial.sk
písomne na adresu: UNIA SPECIAL s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 9, 974 05 Banská Bystrica

  • Odoslať reklamovaný tovar na adresu spoločnosti UNIA SPECIAL s.r.o. spolu s dokladom o zaplatení, teda dokladom o kúpe (doklad z pošty o zaplatení dobierky, faktúra, .....), záručným listom a krátkym popisom vady tovaru. Fotokópiu dokladu akceptujeme iba v prípade, že obsahuje viacero výrobkov okrem reklamovaného výrobku.

 

V prípade oprávnenej reklamácie (uznania reklamácie) bude spôsob jej vybavenia nasledovný:

  • Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu zakúpeného výrobku, kupujúci má nárok na výmenu vadného tovaru za bezchybný. Pokiaľ to nebude možné, predávajúci sa dohodne s kupujúcim na odobratí iného tovaru z jeho ponuky, alebo predávajúci vráti peniaze za reklamovaný tovar prevodom na účet kupujúceho – kupujúci je povinný oznámiť písomne, resp. e-mailom údaje o účte, ktoré sú potrebné k uskutočneniu prevodu peňazí.
  • Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu výrobku, predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny.
  • Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, kupujúci má nárok na jej bezplatné odstránenie, resp. výmenu tovaru za bezchybný. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo rozhodnúť sa na spôsobe vybavenia takejto reklamácie t.j. či odstráni závadu, alebo vymení tovar.
 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru. Rovnako sa záruka nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy. Zásielka (balíček) s reklamovaným tovarom sa odporúča poistiť a zaslať doporučene, nakoľko predávajúci za prípadnú stratu zásielky nezodpovedá. Pomôže to kupujúcemu získať informáciu, kde sa zásielka nachádza, pretože predávajúci nevie posúdiť reklamáciu niečoho, čo neobdrží.

 

Záruka vrátenia tovaru, garancia vrátenia peňazí.

Všetok tovar, ktorý si kupujúci zakúpi na internetovej stránke www.uniaspecial.sk a nebude s ním spokojný, môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky doporučene na adresu sídla predávajúceho:

UNIA SPECIAL s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 9
974 05 Banská Bystrica

Predávajúci neakceptuje vrátenie tovaru formou dobierky. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre vrátenie tovaru v uvedenej lehote (určujúci je dátum na zásielke potvrdený poštou), odoslaný tovar musí byť kompletný v pôvodnom obale bez porušenia a bez známok použitia. V opačnom prípade nemôže predávajúci akceptovať vrátenie tovaru. Peniaze budú zaslané prevodom na účet kupujúceho.

 

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Poskytovanie osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, súvisiacich s odoslaním objednávky sa riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov GDPR. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.